Điều lệ

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường tiểu học Phú Ngãi

PHÒNG GD&ĐT BA TRI      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH PHÚ NGÃI                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc           QUY CHẾ Thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường tiểu học Phú Ngãi (Ban hành kèm theo Quyết định số 93/QĐ-THPN ngày 17-10-2013 của Hiệu trưởng)           CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG           Điều...

Quy chế chuyên môn của trường tiểu học Phú Ngãi

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA TRI         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ NGÃI                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                     Phú Ngãi, ngày       tháng 10  năm 2013   QUY CHẾ CHUYÊN MÔN (Ban hành kèm theo Quyết định số 91 /QĐ-THPN, ngày 16 tháng10    năm 2013 của Hiệu trưởng Trường...

Tìm kiếm

Video

Liên kết website

Logo liên kết

Đăng nhập