Luật - Pháp lệnh

Kế hoạch phòng chống tham nhũng, lãng phí

...

Kế hoạch triển khai nhiệm vụ về công tác pháp chế

 PHÒNG GD&ĐT BA TRI              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH PHÚ NGÃI                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                         Số:...

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW

PHÒNG GD&ĐT BA TRI             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH PHÚ NGÃI                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                   Số:  96/KH-THPN                                            Phú Ngãi, ngày 19  tháng 10 năm 2013   KẾ...

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hành chính năm 2017

PHÒNG GD&ĐT BA TRI                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH PHÚ NGÃI                              Độc lập – Tụ do – Hạnh phúc                         Số: 22  /KH-THPN                                              Phú Ngãi, ngày  27  háng   02 năm 2017   KẾ...

Tìm kiếm

Video

Liên kết website

Logo liên kết

Đăng nhập