Chi bộ

Quy chế làm việc của Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017

ĐẢNG UỶ XÃ PHÚ NGÃI              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TH- MG PHÚ NGÃI                                                                     Phú Ngãi, ngày 10 tháng 1 năm 2015   QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHI UỶ,CHI BỘ TRƯỜNG TH- MG PHÚ NGÃI Nhiệm kỳ 2015-2017                     -Căn...

Nghị quyết chi bộ

 ĐẢNG UỶ XÃ PHÚ NGÃI        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TIỂU HỌC-MẪU GIÁO                                   Phú Ngãi, ngày 03 tháng 01 năm 2017           Số: 38-NQ/CB TH-MG                                                                                    NGHỊ QUYẾT VỀ PHƯƠNG HƯỚNG-NHIỆM VỤ NĂM 2017 CỦA CHI BỘ TIỂU HỌC- MẪU GIÁO            ...

Chương trình kiểm tra giám sát chi bộ

ĐẢNG UỶ XÃ PHÚ NGÃI                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG MG-TH                        * Số: 35 -CTr/CBTH-MG                              ...

DANH SÁCH TRÍCH NGANG ĐẢNG VIÊN

ĐẢNG ỦY XÃ PHÚ NGÃI                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TH-MG PHÚ NGÃI           DANH SÁCH...

Kế hoạch thực hiện công tác xây dựng đời sống văn hóa và NTM

UBND XÃ PHÚ NGÃI                                     CỘNG HOÀ XÃHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH PHÚ NGÃI                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc             Số: 22 /KH-THPN                                  ...

Báo cáo tổng kết năm 2016 của chi bộ

ĐẢNG UỶ XÃ PHÚ NGÃI                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TIỂU HỌC-MẪU GIÁO                 Phú Ngãi, ngày 29  tháng 12 năm 2016           Số: 37 -BC/CBTH-MG                                                              BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2016                      -Căn cứ số 48-KH/ĐU ngày 10 tháng 11 năm 2016 Kế hoạch Kiểm điểm tập thể, cá nhân, đánh gia cán bộ và phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016;           -Căn cứ vào tình hình...

Tìm kiếm

Video

Liên kết website

Logo liên kết

Đăng nhập