Tổ 1

Giới thiệu tổ 1

1. Họ và tên: Đào Thị Thuý Vân

- Giớ tính: Nữ 

- Ngày, thàng, năm sinh: 20-11-1964

- Ngày, tháng, năm vào ngành: 01-9-1982

- Trình độ chuyên môn: CĐTH

- Nhiệm vụ được phân công: TK+Dạy lớp 

2. Họ và tên: Huỳnh Thị Mến

- Giơí tính: Nữ

- Ngày, thàng, năm sinh: 15-3-1969

- Ngày, tháng, năm vào ngành: 01-9-1988

- Trình độ chuyên môn: CĐTH

- Nhiệm vụ được phân công: Dạy lớp

3. Họ và tên: Hồ Thị Nằm

- Giơí tính: Nữ

- Ngày, thàng, năm sinh: 19-7-1966

- Ngày, tháng, năm vào ngành: 01-9-1987

- Trình độ chuyên môn: CĐTH

- Nhiệm vụ được phân công: Dạy lớp

4. Họ và tên: Đào Thị Thúy Kiều

- Giơí tính: Nữ

- Ngày, thàng, năm sinh: 13-12-1963

- Ngày, tháng, năm vào ngành: 01-01-1983

- Trình độ chuyên môn: THSP

- Nhiệm vụ được phân công: Dạy Mỹ Thuật

 

- Phụ chú:

Tìm kiếm

Video

Liên kết website

Logo liên kết

Đăng nhập