Tổ 2

Các thành viên tổ 2

1.Họ và tên: Võ Thị Tuyết Nhung

- Giơí tính: Nữ

- Ngày, tháng, năm sinh: 15-11-1978

- Ngày, tháng, năm vào ngành: 01-11-2002

- Trình độ chuyên môn: ĐHTH

- Nhiệm vụ được phân công: Dạy lớp

- Phụ chú: Đảng viên

2.Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Cúc

- Giơí tính: Nữ

- Ngày, tháng, năm sinh: 28-3-1962

- Ngày, tháng, năm vào ngành: 01-01-1999

- Trình độ chuyên môn: THSP

- Nhiệm vụ được phân công: Dạy lớp

3.Họ và tên: Phùng Thị Phượng

Giơí tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 20-6-1996

Ngày, tháng, năm vào ngành: 01-9-1988

Trình độ chuyên môn: CĐTH

Nhiệm vụ được phân công: Dạy lớp

 

 

Tìm kiếm

Video

Liên kết website

Logo liên kết

Đăng nhập