Tổ 3

Các thành viên tổ 3

 

1.Họ và tên: Trịnh Thị Loan Chiêu

Giơí tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 01-01-1974

Ngày, tháng, năm vào ngành: 01-9-1994

Trình độ chuyên môn: CĐTH

Nhiệm vụ được phân công: TK+Dạy lớp

2.Họ và tên: Võ Thị Ngọc Mỹ

Giơí tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 13-5-1984

Ngày, tháng, năm vào ngành: 01-01-2009

Trình độ chuyên môn: ĐHTH

Nhiệm vụ được phân công: Dạy lớp

Phụ chú: Đảng viên

3.Họ và tên: Huỳnh Văn Thắng

Giơí tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 01-12-1965

Ngày, tháng, năm vào ngành: 01-9-1983

Trình độ chuyên môn: CĐTH

Nhiệm vụ được phân công: Dạy lớp

4.Họ và tên: Trần Thị Kiều Gương

Giơí tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 30-8-1980

Ngày, tháng, năm vào ngành: 01-01-2010

Trình độ chuyên môn: ĐH Tin Học

Nhiệm vụ được phân công: Dạy  Tin học

Phụ chú: Đảng viên

5.Họ và tên: Trần Ngọc Đảm

Giơí tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 25-10-1984

Ngày, tháng, năm vào ngành: 01-10-2009

Trình độ chuyên môn: ĐHTDTT

Nhiệm vụ được phân công: Dạy thể dục 

Phụ chú: Đảng viên

6.Họ và tên: Lý Hùng Tân

- Giơí tính: Nam

- Ngày, tháng, năm sinh: 1966

- Ngày, tháng, năm vào ngành: 01-9-1985

- Trình độ chuyên môn: CĐTH

- Nhiệm vụ được phân công: Dạy lớp

- Phụ chú: Đảng viên

7.Họ và tên: Nguyễn Văn Sáu

- Giới tính: Nam

- Ngày, tháng, năm sinh: 01-11-1965

- Ngày, tháng,năm vào ngành: 01-9-1983

- Trình đô chuyên môn: THSP

- Nhiệm vụ được phân công: Thiết bị + Phổ cập

Phụ chú: Đảng viên

Tìm kiếm

Video

Liên kết website

Logo liên kết

Đăng nhập