Tổ 4

Các thành viên tổ 4

1.Họ và tên: Nguyễn Thanh Toàn

Giơí tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 27-9-1976

Ngày, tháng, năm vào ngành: 01-9-1996

Trình độ chuyên môn: ĐHTH

Nhiệm vụ được phân công: TK+Dạy lớp

Phụ chú: Đảng viên

2.Họ và tên: Nguyễn Thị Lan

Giơí tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 1976

Ngày, tháng, năm vào ngành: 01-9-1979

Trình độ chuyên môn: ĐHTH

Nhiệm vụ được phân công: Dạy lớp

Phụ chú: Đảng viên

3.Họ và tên: Nguyễn Thị Chương

- Giơí tính: Nữ

- Ngày, tháng, năm sinh: 01-01-1976

- Ngày, tháng, năm vào ngành: 01-09-1996

- Trình độ chuyên môn: CĐTH

- Nhiệm vụ được phân công: Dạy lớp

4. Họ và tên: Hạ Chí Phụng

Giơí tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 15-10

-1968

Ngày, tháng, năm vào ngành: 01-10-1988

Trình độ chuyên môn: CĐTH

Nhiệm vụ được phân công: Dạy lớp

5.Họ và tên: Phùng Thanh Hải

Giơí tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 1955

Ngày, tháng, năm vào ngành: 01-9-1997

Trình độ chuyên môn: THSP

Nhiệm vụ được phân công: Dạy thể dục

Phụ chú: Đảng viên

6.Họ và tên: Trần Văn Trọn

Giơí tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 16/02/1962

Ngày, tháng, năm vào ngành: 

Trình độ chuyên môn: ĐHSP

Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách Thư viện

Tìm kiếm

Video

Liên kết website

Logo liên kết

Đăng nhập