Tổ 5

Các thành viên tổ 5

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Mĩnh

- Giơí tính: Nữ 

- Ngày, tháng, năm sinh: 04-05-1966

- Ngày, tháng, năm vào ngành: 01-9-1987

- Trình độ chuyên môn:ĐHTH 

- Nhiệm vụ được phân công:TK+Dạy lớp

- Phụ chú: Đảng viên

2. Họ và tên: Phan Thị Bảy

- Giơí tính: Nữ

- Ngày, tháng, năm sinh: 20-08-1973

- Ngày, tháng, năm vào ngành: 01-09-1994

- Trình độ chuyên môn: CĐTH

- Nhiệm vụ được phân công: Dạy lớp

3. Họ và tên:Nguyễn Thị Huỳnh Trang

- Giơí tính: Nữ

- Ngày, tháng, năm sinh: 19-07-1971

- Ngày, tháng, năm vào ngành: 01-09-1990

- Trình độ chuyên môn: CĐTH

- Nhiệm vụ được phân công: Dạy lớp

- Phụ chú: Đảng viên

4.Họ và tên: Lý Văn Sáu

Giơí tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 15-5-1965

Ngày, tháng, năm vào ngành: 01-9-1985

Trình độ chuyên môn: CĐTH

Nhiệm vụ được phân công: Dạy lớp

5. Họ và tên: Đặng Anh Huy

- Giơí tính: Nam

- Ngày, tháng, năm sinh: 04-04-1974

- Ngày, tháng, năm vào ngành: 01-10-2001

- Trình độ chuyên môn: CĐ Anh ngữ

- Nhiệm vụ được phân công: Dạy tiếng Anh

6. Họ và tên:  Nguyễn Phước Hòa

- Giới tính: Nam

- Ngày, tháng, năm sinh: 30-12-1966

- Ngày, tháng, năm vào ngành: 01-01-1987

- Trình độ chuyên môn: CĐTH

- Nhiệm vụ được phân công: TPT

Tìm kiếm

Video

Liên kết website

Logo liên kết

Đăng nhập