Tổ văn phòng

Tổ văn phòng

1.Họ và tên: Lê Phúc Hoàn Nguyên

- Giới tính: Nữ

- Ngày, tháng, năm sinh: 30-04-1985

- Ngày, tháng, năm vào ngành: 

- Trình độ chuyên môn: ĐHKT

- Nhiệm vụ được phân công: KT+TK

2.Họ và tên: Võ Thị Xuân Mai

- Giới tính: Nữ

- Ngày, tháng, năm sinh: 09-02-1989

- Ngày, tháng, năm vào ngành: 

- Trình độ chuyên môn: TCYT

- Nhiệm vụ được phân công: Cán bộ Y tế

3.Họ và tên: Lý Văn Hùng

- Giới tính: Nam

- Ngày, tháng, năm sinh: 30-12-1972

- Ngày, tháng, năm vào ngành: 01-01-2001

- Nhiệm vụ được phân công: Bảo vệ

- Phụ chú: Đảng viên

Tìm kiếm

Video

Liên kết website

Logo liên kết

Đăng nhập