Hoạt động nhà trường

Kế hoạch Giữ vững đơn vị văn hóa và tham gia xây dựng xã NTM

UBND XÃ PHÚ NGÃI                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH PHÚ NGÃI                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

       
   
 

 

 

Số: 35/KH-THPN                                             Phú Ngãi, ngày  15 tháng 3 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

Giữ vững đơn vị văn hóa và tham gia xây dựng xã văn hóa nông thôn mới

 

 
 

 

 

 

          Căn cứ theo Kế hoạch số 11-KH/BCĐ ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Ban chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới và đời sống văn hóa xã Phú Ngãi Kế hoạch Xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thông mới, trường Tiểu học Phú Ngãi xây dựng Kế hoạch giữ vững đơn vị văn hóa và tham gia xây dựng xã văn hóa nông thôn mới năm 2014 cụ thể như sau:

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

          -Trong những năm qua, BCĐ XDĐSVH trường thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Phong trào này ngày càng được sự đồng thuận của tập thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phát triển sâu rộng  trong toàn thể cha mẹ học sinh và trở thành phong trào thi đua yêu nước và là một trong những nhiệm vụ phát triển văn hóa- xã hội, xây dựng đời sống văn hóa góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội, tăng cường sự đoàn kết tương trợ trong tập thể sư phạm và giữ gìn truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

          -Nhằm hướng dẫn Ban chỉ đạo, tập thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh về nội dung, tiêu chí và quty trình tiến hành tham gia xây dựng xã văn hóa nông thôn mới.

          -Việc thực hiện, xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng thành công các tiêu chí nông thôn mới, gắn phát triển văn hóa nông thôn mới với phát triển giáo dục, xây dựng nông thôn mới. Để thực hiện tốt kế hoạch này, cần phải phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong nhà trường, tạo thành phong trào rộng khắp trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh trong toàn trường, phấn đấu thi đua, thực hiện thắng lợi các tiêu chuẩn xã văn hóa nông thôn mới.

II.NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:

          1/Giúp nhau phát triển kinh tế:

          -Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “ Giúp nhau trong cuộc sống”. Chơi hụi không lời để giúp nhau trong phát triển, vượt qua khó khăn trong công tác. Phân công thực hiện: BCH Công đoàn+ Trưởng khối.

          -Tăng tỉ lệ nhà kiên cố, tạo điều kiện xóa nhà tạm bợ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.Phân công thực hiện: BCH Công đoàn+Trưởng khối.

          -Mức thu nhập bình quân của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của toàn trường là 48.000.000 đồng/ người/ năm. Đến năm 2015 đạt 52.000.000 đồng( hiện nay là 46.194.972 đồng).Phân công thực hiện: Hiệu trưởng+Kế toán.

          -Tham gia ủng hộ tiền để làm đường liên ấp, liên xóm, liên tổ và tuyến lộ từ Đền thờ liệt sĩ vào Đình thần. Phân công thực hiện: BGH+ BCH Công đoàn.

          -Giữ vững 100% hộ gia đình cán bộ, giáo viên, nhân viên có điện sử dụng thường xuyên, an toàn từ các nguồn( hiện nay là 100%). Người thực hiện: Hiệu trưởng+ Kế toán.

          2/Nâng cao chất lượng xây dựng “Gia đình văn hóa” và “Trường văn hóa”:

           Hằng năm, các chỉ tiêu trong tiêu chuẩn “Trường văn hóa” đã đạt được đều tăng, trong đó có một số tiêu chí cụ thể như sau:

           -100% hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”; tổ chức công nhận “Gia đình văn hóa” 3 năm trở lên đạt 100%( hiện nay là 100%).Phân công kiểm tra theo dõi: cô Nguyễn Thị Mĩnh.

           -Phấn đấu 50% hộ gia đình nước sạch, số còn lại sử dụng nước hợp vệ sinh( hiện nay là  33,33 %).Phân công thực hiện: Phó hiệu trưởng+ 6 tổ trưởng.

           -Giữ vững chi bộ trong sạch vững mạnh; công đoàn vững mạnh; liên đội mạnh( hiện chi bộ trong sạch vững mạnh; công đoàn vững mạnh; liên đội khá).Phân công thực hiện: BGH, BCH Công đoàn, Ban phụ trách Đội.

           -Giữ vững danh hiệu “Trường học văn hóa” 5 năm trở lên.Phân công thực hiện: BGH, BCH Công đoàn, Ban phụ trách Đội.

           -Tiếp tục vận động Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh tham gia tốt đóng góp vốn xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế, văn hóa, xã hội ở cộng đồng. Phân công thực hiện: Chi bộ, BGH, BCH Công đoàn, Ban phụ trách Đội.

           3/Xây dựng thiết chế và phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cơ sở:

           -Quản lý theo kế hoạch, từng bước nâng cấp cơ sở vật chất, đầy đủ trang thiết bị; ổn định về tổ chức; hoạt động thường xuyên, hiệu quả; từng bước đạt chuẩn theo quy định. Phân công thực hiện: Phó hiệu trưởng+ thầy Nguyễn Văn Sáu+ GC chuyên thể dục.

             -Duy trì tụ điểm văn hóa gia đình và thành lập mỗi tổ 1 câu lạc bộ; duy trì các nhóm sở thích, phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục-thể thao. Hằng năm, trường tổ chức tốt các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, giao lưu văn nghệ; tổ chức các môn thể thao. Phân công thực hiện: Phó hiệu trưởng, TPT Đội, giáo viên dạy thể dục.

             -Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong xã tham gia giữ gìn và bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử- văn hóa; cảnh quan thiên nhiên được bảo vệ; giữ gìn thuần phong mỹ tục và các hình thức sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, thể dục- thể thao truyền thống. Phân công thực hiện: Ban phụ trách Đội+ chuyên trách thư viên+ tổ trưởng.

           4/Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa nông thôn:

           -100% hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo các quy định của Bộ văn hóa, thể thao và du lịch.Phân công thực hiện:BCH Công đoàn+ Ban phụ trách Đội.

             -Xây dựng và thực hiện tốt nếp sống văn minh trong trường học và ngoài công cộng, không để tệ nạn phát sinh. Phân công thực hiện: Ban phụ trách Đội+ GV chủ nhiệm lớp.

            -Trong trường đảm bảo có nhà vệ sinh, dụng cụ thu gom rác, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng nước và có hệ thống thoát nước thông thoáng, không gây ứ động. Phân công thực hiện: BGH+ Trưởng ban lao đông+ Chuyên trách y tế+ Bảo vệ trường.

         -Tổ chức tổng vệ sinh, thường xuyên quét dọn, thu gom rác thải đến nơi quy định đảm bảo sân trường xanh- sạch- đẹp.Phân công thực hiện: BGH+ Trưởng ban lao đông+ Chuyên trách y tế+ Bảo vệ trường.

          -100% hộ gia đình có hố xí tự hoại( hiện nay 90%). Phân công thực hiện: BCH Công đoàn+ Chuyên trách y tế.

          -Nâng cao chất lượng và hiệu quả việc thực hiện các tiêu chí, danh hiệu trong phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” như: Người lớn gương mẫu, trẻ em chăm ngoan, gia đình thể thao, gia đình hiếu học, gia đình sức khỏe, phòng chống tội phạm; bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội; đền ơn đáp nghĩa; nhân đạo từ thiện; an toàn giao thông và các phong trào văn hóa- xã hội khác. Phân công thực hiện: BGH+ BCH Công đoàn+ tổ trưởng.

          -Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh:

             +Thực hiện các hoạt động phòng ngừa các loại tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác, bao gồm:

             *Kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác so với năm trước. Phân công thực hiện: Thanh tra nhân dân+Ban phúc trách Đội+ bảo vệ.

             *Không để xảy ra tội phạm nghiêm trọng và không có cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nào phạm tội nghiêm trọng trở lên; nếu xảy ra tội phạm phải được phát hiện và báo cáo ngay cấp trên có thẩm quyền để xử lí kịp thời; không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, không phát sinh người mắc tệ nạn xã hội trong trường học. Phân công thực hiện: Thanh tra nhân dân+ Ban phụ trách Đội+ bảo vệ.

            *Không để xảy ra cháy, nổ, tai nạn giao thông và tai nạn lao động nghiêm trọng do cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh gây ra. Phân công thực hiện: Thanh tra nhân dân+ Ban phụ trách Đội+ bảo vệ.

            -Giữ vững trường học được UBND xã công nhận đạt tiêu chuẩn “ An toàn về an ninh trật tự”. Phân công thực hiện: CB,GV,NV,HS.

           -Hệ thống chính trị và các đoàn thể được cấp trên đánh giá hàng năm từ khá trở lên. Phân công thực hiện: Bí thư chi bộ+ BCH Công đoàn+ Ban phụ trách Đội.

            5/Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương:

           -100% cán bộ, giáo viên, nhân viên được phổ biến và nghiêm chỉnh thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phượng. Phân công thực hiện: Chi ủy+ BGH+tổ trưởng.

            -100% cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia đóng góp thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới; tham gia đóng góp tiền của, công sức xây dựng hạ tầng kinh tế- xã nông thôn mới. Phân công thực hiện: Bí thư chi bộ+ BCH Công đoàn.

           - 6 tổ xây dựng và thực hiện hiệu quả quy ước cộng đồng, thực hiện quy chế dân chủ, phát huy vai trò của cán bộ, giáo viên, nhân viên, các tổ chức đoàn thể trong việc xây dựng quê hương, xây dựng cộng đồng, không có khiếu kiện đông người, trái pháp luật. Phân công thực hiện: Bí thư chi bộ+BCH Công đoàn+ BCH Công đoàn.

          -Quản lý căn tin mua bán đúng hợp đồng. Phân công thực hiện: Hiệu trưởng+Ban thanh tra nhân dân.

             -Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ; an toàn xã hội, an toàn giao thông, không phát sinh tệ nạn xã hội. Phân công thực hiện: Ban chỉ đạo XDNTM&ĐSVH trường+ Bảo vệ.

III.NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP:

          1/Tăng cường công tác tuyên truyền học tập:

          Tiếp tục học tập thường xuyên trong cán bộ, giáo viên, nhân viên các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thông mới, học tập 5 nội dung cuộc vận động, 3 tiêu chuẩn gia đình văn hóa, việc học tập chủ yếu trong họp lệ kỳ Chi bộ, họp Hội đồng sư phạm, họp tổ chuyên môn.

          2/Củng cố chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo trường:

          Tiếp tục tổ chức kiện toàn BCĐ, 6 tổ chuyên môn của trường.

          Tiếp tục rà soát bổ sung qui chế hoạt động của Ban vận động. Trong hoạt động bám vào Qui chế, nhất là chế độ hội họp, có kế hoạch phân công BGH, BCH Công đoàn, Ban phụ trách Đội dự các cuộc họp tổ chuyên môn của các tổ. Trong họp tổ ghi chép đầy đủ các nội dung cuộc họp. Quản lý hồ sơ sổ sách phải đầy đủ, khoa học.

          3/ Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả phong trào:

          Ban chỉ đạo xây dựng kiểm tra cụ thể như sau:

          Qúy II: Tổ khối 1, tổ khối 2.

          Qúy III: Tổ khối 3, tổ khối 4.

         Qúy IV: Tổ khối 5, tổ văn phòng

          Dựa vào kế hoạch kiểm tra, đánh giá công tác thực hiện để làm tham mưu cho Ban giám hiêu kịp thời chỉ đạo và tháo gỡ những vướng mắc.

         4/Củng cố chất lượng hoạt động của các tụ điểm văn hóa:

           Ban chấp hành Công đoàn, Ban phụ trách Đội, các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT. Cán bộ thư viện tăng cường tủ sách pháp luật theo công văn 498.

IV.TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

          -Hiệu trưởng phối hợp với BCH Công đoàn, Ban phụ trách Đội xây dựng  Kế hoạch giữ vững đơn vị văn hóa và tham gia xây dựng xã văn hóa nông thôn mới năm 2014, tổ chức vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và Ban đại diện cha mẹ học sinh giữ vững đơn vị văn hóa và tham gia xây dựng xã văn hóa nông thôn mới. Vận động mạnh thường quân hỗ trợ giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh khó khăn trong học tập, sữa chữa cơ sở vật vất.

          -Chi ủy chi bộ phối hợp với BGH lãnh đạo BCH Công đoàn, Ban phụ trách Đội xây dựng Nghị quyết, kế hoạch tham gia xây dựng xã xã văn hóa nông thôn mới. Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban đại diện cha mẹ học sinh, quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, bảng phân công cán bộ.

          -Thành phần phụ trách các tổ như sau:

          +Tổ 1: Cô Cao Thị Kiều Trang, cô Đào Thị Thúy Vân

          +Tổ 2: Thầy Huỳnh Văn Thắng, cô Võ Thị Tuyết Nhung

          +Tổ 3: Cô Trịnh Thị Loan Chiêu, cô Võ Thị Ngọc Mỹ

          +Tổ 4: Thầy Nguyễn Thanh Toàn, cô Nguyễn Thị Chương

          +Tổ 5: Cô Nguyễn Thị Mĩnh, cô Nguyễn Thị Huỳnh Trang

          +Tổ văn phòng: Thầy Nguyễn Phước Hòa, cô Lê Phúc Hoàn Nguyên

             -Ban phụ trách Đội hỗ trợ hoạt động văn hóa, tổ chức văn nghệ, TDTT góp phần giữ vững danh hiệu trường học văn hóa.

            -Chi ủy lãnh đạo BGH  tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên hiểu rõ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, duy trì tủ sách pháp luật tại thư viện.

           -Cán bộ Y tế trường phối hợp Trung tâm y tế xã thường xuyên kiểm tra căn tin để đề phòng ngô độc thực phẩm và vận động học sinh, phụ huynh học sinh sử dụng muối Iốt, vận động mỗi gia đình đều có tủ thuốc, tuyên truyền vận động phòng chống các loại bệnh theo từng thời điểm.

          -BGH kết hợp BCH Công đoàn xét chọn gia đình hiếu học và lập danh sách đề nghị UBND xã phê duyệt công nhận.

           -BGH chỉ đạo yêu cầu mỗi gia đình cán bộ, giáo viên, nhân viên đều có cột cờ tuýp sắc và treo cờ đúng quy định trong các ngày lễ, tết.

            -BCH Công đoàn vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên làm hố xí tự hoại, hợp vệ sinh, vận động gia đình có văn nuôi heo, bò,… xây dựng hầm Bioga, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường tại trường, tại gia đình và nơi công cộng.

            Ban phụ trách Đội yêu cầu mỗi gia đình cán bộ, giáo viên, nhân viên đều có bảng thiết chế theo mẫu in sẵn, thường xuyên tuyên truyền cảnh quan môi trường, luật an toàn giao thông đường bộ.

            Cán bộ nữ công vận động Cán bộ, giáo viên, nhân viên xây dựng nhà tắm kính đáo, nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp, đăng ký thu gom rác, thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình, phòng chống bạo lực gia đình.

              Trên là Kế hoạch giữ vững đơn vị văn hóa và tham gia xây dựng xã văn hóa nông thôn mới năm 2014. Trong quá trình thực hiện, BCH Công đoàn, Ban phụ trách Đội, 6 tổ chuyên môn có khó khăn vướn mắc báo cáo về Ban chỉ đạo để có hướng dẫn chỉ đạo kịp thời.

 

Nơi nhận:                                                                                 TM BCĐ XDĐSVH

-UBND xã( để b/c);                                                                    TRƯỞNG BAN

-Lưu: VT.                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                  Nguyễn Văn Hưởng

 

Tìm kiếm

Video

Liên kết website

Logo liên kết

Đăng nhập