Thông báo

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

PHÒNG GD&ĐT BA TRI                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH PHÚ NGÃI                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 29 /KH-THPN                                               Phú Ngãi, ngày 13 tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NĂM HỌC 2017-2018

 

I.ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016-2017:

          1/Thực trạng:

          1.1/Sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền; việc chỉ đạo chủ đề năm học và các cuộc vận động lớn:

          +Năm học 2016-2017, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, sự hỗ trợ của UBND và ban ngành đoàn thể xã, đặc biệt là sự quan tâm của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Tri, trường Tiểu học Phú Ngãi không ngừng phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu về giáo dục.

          +Nhà trường thực hiện tốt mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục nước nhà theo Thông tri số 01/TT/TU ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Tỉnh ủy Bến Tre Về nhiệm vụ năm học 2016-2017.

          +Thực hiện tốt các cuộc vận động: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; cuộc vận động “Mỗi thầy cô, giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung.

               1.2/Mạng lưới trường lớp:

Toàn trường có 3 điểm trường gồm điểm chính có 10 phòng học, 1 phòng tin học, 8 phòng chức năng với diện tích 12.507 m2; điểm Phú Thạnh có 3 phòng  học với diện tích 960 m2; điểm Phú Long có 3 phòng học với diện tích 485m2.

             1.3/Thực hiện phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi:

Trường tiếp tục giữ vững thành quả phổ cập giáo dục tiểu học múc độ 3 với tỉ lệ 97,8%( 89/91) và xóa mù chữ đạt tỉ lệ 3,45%.

                1.4/Quy mô trường, lớp, tỉ lệ huy động, học bán trú. 2 buổi/ ngày:

              Toàn trường có 15 lớp học với 403 học sinh, bình quân mỗi lớp có 26,86 em. Huy động trẻ trong độ tuổi đến trường đạt 100% và tuyển mới học lớp 1 đạt 100%(72/72), trong đó có 5 em học xã khác và 5 em xã khác đến học.

               1.5/Công tác xây dựng, sửa chữa CSVC, trường sở; quản lý tài sản, trang thiết bị trường học:

             -Đang xây mới 4 phòng chức năng và 6 phòng học điểm chính để tập trung 2 điểm lẽ về điểm chính.

             -Quản lý tốt tài sản không để mất cấp xảy ra.

             -Mua bổ sung trang thiết bị dạy học.

            1.6/Đánh giá chung về chương trình, việc đổi mới phương pháp, chất lượng và hiệu quả đào tạo:

              -Tiếp tục thực hiện việc đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy; bước đầu thực hiện phương pháp “ bàn tay nặn bột” và áp dụng phương pháp đánh giá học sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Đa số giáo viên thực hiện tốt, ngày càng thành thạo. Tuy nhiên cũng còn vài giáo viên chậm thay đổi và chưa theo kịp. Chất lượng 2 mặt giáo dục đạt được như sau:

             *Về học lực:

            Tiếng Việt:

               +Hoàn thành tốt: 51,9%; Hoàn thành: 46,1%; Chưa hoàn thành: 2,0%.

            Toán:

               +Hoàn thành tốt: 50,4%; Hoàn thành: 48,1%; Chưa hoàn thành:1,5%.

          *Về năng lực:

               +Tốt: 84,5%i; Đạt: 15,5%.

          *Về phẩm chất:

               +Tốt: 84,8%; Đạt: 15,2%.

                   1.7/Chất lượng đội ngũ:

                  -Tổng số giáo viên dạy lớp là 21 đều đạt chuẩn, trong đó trên chuẩn là 20 đạt tỉ lệ 95,23%. Tất cả đều đạt chuẩn nghề nghiệp. Tỉ lệ giáo viên trên lớp là 1,4.

                 1.8/Công tác kiểm định chất lượng giáo dục:

                Thực hiện theo Thông tư 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường xây dựng kế hoạch tự đánh giá và quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá và tiến hành tự đánh giá theo kế hoạch đã được Sở GD&ĐT kiểm tra đánh giá công nhận đạt cấp độ 3 theo Quyết định số 121/QĐ-SGD&ĐT ngày 21 tháng 01 năm 2015 giai đoạn 2015-2020.

                1.9/Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia:

                  Trường đã đạt chuẩn quốc gia mức độ I vào ngày 21/05/ 2013.

                 1.10/Xã hội hóa giáo dục:

                 Trong năm qua, mạnh thường quân hỗ trợ cho học sinh nghèo gồm SGK, tập, bút, xe đạp, quà tết, học bỗng trị giá 44.985.000 đồng.

                1.11/Đánh giá năng lực, chuẩn hóa cán bộ quản lý trường học, tỉ lệ đảng viên:

                BGH có trình độ ĐHTH, đã qua lớp Quản lý giáo dục, lớp thanh tra tiểu học, lớp Trung cấp l1 luận chính trị. Hiệu trưởng được bồi dưỡng lớp: Quản trị hiệu quả trường học và khóa bồi dưỡng Hiệu trưởng trường phổ thông theo hình thức liên kết Việt Nam- Singapore năm 2010.

                Toàn trường có 16 đảng viên/ 28 CB-GV-NV-BV tỉ lệ: 57,14%.

                 1.12/Công tác kiểm tra, thi đua, khen thưởng:

                Trường đã lập Kế hoạch kiểm tra nội bộ và tiến hành kiểm tra theo Kế hoạch đã đề ra. Kiểm tra Hoạt động sư phạm 5 giáo viên. Kết quả dự giờ 10 tiết( 5 tiết tốt, 5 tiết khá). Kiểm tra chuyên đề 21 giáo viên, nhân viên. Kết quả 18 giáo viên, nhân viên được xếp loại tốt, 3 giáo viên, nhân viên được xếp loại khá.

                 Tổ chức Hội nghị CBCC để đăng ký thi đua. 100% CB-GV-NV đăng ký danh hiệu LĐTT, 8 CB-GV đăng ký CSTĐCS, 2 GV đăng ký CSTĐ cấp tỉnh, 2 CB-GV đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen. Trường tiên tiến xuất sắc.

                1.13/Công tác tài chính, tài sản, CSVC:

                Thực hiện khoán chi và có xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ và công khai trước hội đồng sư phạm.

                  -Dự toán kinh phí hỗ trợ tiền chi phí học tập cho học sinh hộ nghèo.

                  -Dự toán kinh phí phụ cấp thâm niên cho CBGV theo quy định.

                  -Mua bổ sung cho trường 1 dàn amly.

               1.14/Các công cụ, phương tiện hỗ trợ cho công tác quản lý:

                 -Kịp thời đưa tin trên trang Vebse trường, đưa tin trrong tờ tin Đảng bộ xã.

                 -Quản lý hệ thống phần mềm điểm vnpischool, phần mềm quản lý nhân sự PMIC, phần mềm kế toán MISA, phần mềm quản lý cơ sở vật chất.

                2/Những kết quả nổi bật:

                -Năm học 2016-2017, được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, sự hỗ trợ của UBND và ban ngành đoàn thể xã; đặc biệt là sự quan tâm của Phòng Giáo dục và Đào tạo Ba tri, trường tiểu học Phú Ngãi không ngừng phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu về giáo dục.

                -Năm học 2016-2017, trường đã huy động được 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường. Trường đã tiếp tục đạt và giữ vững thành quả phổ cập giáo dục tiểu học múc độ 3 và giữ vững chuẩn quốc gia mức độ I giai đoạn 2013- 2018.

                 -Chất lượng và hiệu quả giáo dục được củng cố và phát triển, tỉ lệ học sinh lưu ban ngày càng giảm, không có học sinh bỏ học.

                  -Cán bộ, giáo viên, nhân viên có trình độ trên chuẩn ngày càng cao. Hiện đạt chuẩn 100%, trong đó trên chuẩn 92,59%( 25/27). Đội ngũ giáo viên đủ về số lượng và đạt chất lượng.

                  -Công tác quản lý giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác tài chính quản lý đúng luật định. Thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không” và các cuộc vận động khác. Cơ sở vật chất khang trang đảm bảo tốt cho dạy và học.

                  Những thành quả trên là sự nổ lực hết mình của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường; sự hỗ trợ các cấp và tòn xã hội.

                  3/Những yếu kém tồn tại:

                 -Còn 1 phòng học chưa đúng chuẩn.

                -Còn 4 phòng học bàn ghế học sinh chưa đúng chuẩn.

                -Chưa có phòng họp, phòng đa năng.

                    *Nguyên nhân yếu kém, tồn tại:

B- KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2017- 2018:

I. MỤC TIÊU CHUNG :

              -Phát triển mạng lưới trường lớp phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, hướng tới một xã hội học tập.

            -Tiếp tục củng cố, điều chỉnh mạng lưới trường lớp theo hướng tập trung. Giữ vững và nâng cao chất lượng PCGDTH mức độ 3.

             -Tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

             -Tăng cường xây dựng đội ngũ GV và CBQL đúng, đủ theo quy định để phục vụ tốt cho việc nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

              -Quản lý tốt CSVC, tăng cường đầu tư thư viện và trang thiết bị dạy học.

              -Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục.

             -Tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Hai không" với 4 nội dung, cuộc vận động "Học tập và làm thep tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động: "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương sáng đạo đức, học tập và sáng tạo”.

               -Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học.

               -Quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật Nhà nước, chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo,Thông tư Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, thông tri của tỉnh, các nghị quyết, các chuyên đề chính trị.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:

1/Phát triển mạng lưới trường lớp, nâng cao tỷ lệ huy động:

Năm học 2017- 2018 toàn trường có 14 lớp với tổng số học sinh là 415 em. Cụ thể các khối như sau:

+Khối 1: 3 lớp với 90 học sinh.

+Khối 2: 3 lớp với 75 học sinh.

+Khối 3: 2 lớp với 75 học sinh.

+Khối 4: 3 lớp với 83 học sinh.

+Khối 5: 3 lớp với 92 học sinh.

Dạy 2 buổi/ ngày đạt 100%

Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%

Có trung tâm học tập hoạt động có chất lượng khá tốt.

2/Đầu tư xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất:

                Đang xây dựng 6 phòng học, 4 phòng chức năng và đưa vào sử dụng trong năm học 2017- 2018.

3/Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên:

               Toàn trường có 27 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn đào tạo là 100%( 27/27), trên chuẩn đào tạo là 92,59%(25/27), đạt chuẩn nghề nghiệp 100%(27/27).

              Giáo viên tiếng Anh tiểu học đã học xong lớp B2.

               Đầu tư cho việc xét công nhận giáo viên giỏi các cấp. Phấn đấu giáo viên giỏi vòng trường: 15 GV- 71,42%, vòng huyện: 7GV- 33,33%, vòng tỉnh: 1GV- 4,7%; giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi vòng trường: 11GV- 78,57%, vòng huyện 6GV- 42,85%.

               Phát triển đảng viên mới: 0 (không có nguồn.

4/Nâng cao chất lượng giảng dạy, hiệu quả đào tạo, hạn chế lưu ban bỏ học:

              -Duy trì kỷ cương, nề nếp dạy và học. Chú trọng các lớp đầu và cuối cấp..

              -Phụ đạo học sinh yếu..

              -Soaïn giảng theo công văn 896/ Bộ GD&ĐT và vận động GV soạn giảng giáo án điện tử.

              -Kiểm tra thường xuyên, định kỳ đúng quy định, đánh giá đúng thực chất của học sinh, không chạy theo bệnh thành tích trong giáo dục, không để học sinh ngồi nhằm lớp.

             -Daỵ đủ các môn quy định. Đưa các nội dung lồng ghép vào chương trình: Giáo dục dân số, ma túy, sida, an toàn giao thông, chăm sóc sức khỏe răng hàm mặt, quyền bổn phận trẻ em…

             -Thường xuyên dự giờ, thao giảng, mở chuyên đề và họp tổ chuyên môn để học tập rút kinh nghiệm để cùng nhau nâng cao tay nghề.Cụ thể như sau:

              +Tổng số tiết dự giờ: 6 tiết/ GV/ năm.

              +Tổng số tiết thao giảng: 15

              +Số chuyên đề trường tổ chức: 5

            -Hạn chế lưu ban dưới 1%, phấn đấu không có học sinh bỏ học, hiệu quả đào tạo trên 96%.

            -Giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học múc độ 3.

           -100% giáo viên được tiếp cận với cách đánh giá học sinh theo Thông tư 22 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

           -Trường giữ vững thành quả tự đánh giá đạt cấp độ 3.Trường sẽ hoàn thành 2 tiêu chí chưa đạt.

           -Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế với chất lượng 2 mặt giáo dục đạt được như sau:

            *Về học tập:

            Hoàn thành tốt: 54%; Hoàn thành: 44%; Chưa hoàn thành: 2% yếu

            *Về năng lực: Tốt: 84,5%; Đạt: 15,5%

            *Về phẩm chất: Tốt: 84,5%; Đạt: 15,5%.

 5/Xây dựng trường đạt chuẩn:

              Duy trì thành quả trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 giai đoạn 2013-2018.

6/Nâng cao năng lực quản lý giáo dục:

             BGH cả hai đều đạt chuẩn về chuyên môn, đạt chuẩn về quản lý và đạt chuẩn về lý luận chính trị- hành chính.

             Nhà trường thực hiện tốt về thông tin, báo cáo qua mạng, các phần mềm quản lý miasa kế toán, pmic thống kê nhân sự, điểm học sinh vnptchool…

7/Công tác thi đua:

              -Phát động phong trào thi đua "Hai tốt", thi đua chào mừng ngày NGVN và các phong trào thi đua khác. Nội dung thi đua là thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đăng ký trong năm học theo thực chất dạy và học.Các danh hiệu đăng ký sau:

*Cá nhân:

+Lao động tiên tiến: 29

+Chiến sỹ thi đua cơ sở: 8

+Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh: 2

+UBND tỉnh tặng Bằng khen: 2

*Tập thể: Trường tiên tiến xuất sắc.

8/Công tác tài chính:

             Nhà trường được giao quyền tự chủ về tài chính theo Nghị định 43/CP, thực hiện tốt và đạt hiệu quả. Nhà trường có lập quy chế chi tiêu nội bộ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; trường học được trang bị phần mềm kế toán. Hằng tháng, quý công khai thu, chi cụ thể.

Số liệu:

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Thực hiện năm 2016

Ước thực hiện năm 2016

Dự toán năm 2017

 

-Ngân sách cấp

-Tổng chi

Triệu đồng

3.166

3.178

3.166

3.178

3.400

3.410

 

Tổng cộng:

-Ngân sách cấp

-Tổng chi

 

 

3.166

3.178

 

3.166

3.178

 

3.400

3.410

 

III.GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

          -Tiếp tục sắp xếp lại mạng lưới trường lớp theo hướng tập trung ở 2 điểm lẽ về điểm trung tâm, không phân tán để tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục.

          -Tiếp tục thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGD&ĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 Thông tư Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

          -Bố trí, phân công đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23 tháng 8 năm 2006 cho phù hợp.

          -Tiếp tục đầu tư sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của nhà trường.

          -Đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục.

          -Nâng cao năng lực quản lý giáo dục, đổi mới quản lý tài chính, huy động các nguồn lực để phát triển giáo dục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thong tin trong quản lý, trong dạy và học.

          -Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra việc dạy và học, công tác quản lý tài chính, quản lý cơ sở vật chất và trang thiết bị trường học.

          -Giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 giai đoạn 2013-2018, trường nằm trong kế hoạch xây dựng nông thôn mới.

IV.ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

          Cấp cho trường 72 bộ bàn ghế 2 chỗ ngồi để trang trí cho 4 phòng học hiện chưa có bàn ghế đúng quy cách. 17 máy tính thay cho phòng tinh học.

 

Nơi nhận:                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

-Phòng GD&ĐT(để b/c);

-UBND xã(để b/c);

-Lưu: VT.

Tìm kiếm

Video

Liên kết website

Logo liên kết

Đăng nhập