Các lớp học

HỌC SINH

THỐNG KÊ SỐ LIỆU HỌC SINH NĂM HỌC 2016-2017

TT

Họ và tên GV

Lớp

Ssố

Nữ

TM

LL

Lb

C

đến

K

tật

MC

HN

CN

Đội

Tuổi

Phụ chú

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Huỳnh Thị Mến

11

29

14

29

 

 

1

 

 

2

5

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đào Thị Thuý Vân

12

31

20

29

 

2

4

2

 

2

 

 

29

1

1

 

 

 

 

 

 

3

Hồ Thị Nẳm

13

16

7

15

 

1

 

 

 

5

 

 

15

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

3

76

41

73

 

3

5

2

 

9

5

 

73

2

1

 

 

 

 

 

 

4

Võ Thị Tuyết Nhung

21

21

7

 

21

 

 

 

 

4

4

 

 

20

1

 

 

 

 

 

 

5

PhùngThị Phượng

22

29

13

 

29

 

 

 

 

1

3

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

6

Nguyễn Thị Thu Cúc

23

25

11

 

25

 

 

 

 

5

1

 

 

24

1

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

3

75

31

 

75

 

 

 

 

10

8

 

 

73

2

 

 

 

 

 

 

7

Huỳnh Văn Thắng

31

26

13

 

26

 

 

 

 

10

 

 

 

 

24

1

 

1

 

 

 

8

Trịnh Thị Loan Chiêu

32

31

15

 

31

 

 

 

 

6

3

 

 

 

30

1

 

 

 

 

 

9

Lý Văn Sáu

33

25

11

 

25

 

 

 

 

2

2

 

 

 

23

2

 

 

 

 

 

 

Cộng

3

82

39

 

82

0

0

 

 

18

5

 

 

 

77

4

 

1

 

 

 

10

Nguyễn Thanh Toàn

41

30

11

 

30

 

1

 

 

3

6

20

 

 

 

28

2

 

 

 

 

11

Nguyễn Thị Lan

42

32

19

 

32

 

 

 

 

2

3

26

 

 

 

31

1

 

 

 

 

12

Nguyễn Thị Chương

43

31

16

 

31

 

 

 

 

3

2

28

 

 

 

30

1

 

 

 

 

 

Cộng

 

93

46

 

93

0

1

 

 

8

11

74

 

 

 

89

4

 

 

 

 

13

Phan Thị Bảy

51

27

17

 

27

 

 

 

 

4

1

23

 

 

 

 

25

 

2

 

 

14

Nguyễn Thị Huỳnh Trang

52

23

10

 

23

 

 

 

 

5

3

23

 

 

 

 

23

 

 

 

 

15

Nguyễn Thị Mĩnh

53

27

18

 

27

 

 

 

 

7

3

25

 

 

 

 

26

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

3

77

45

 

77

0

0

 

 

16

7

71

 

 

 

 

74

1

2

 

 

 

Tổng Cộng

15

403

202

73

327

2

6

2

1

61

36

145

73

75

79

92

78

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tìm kiếm

Video

Liên kết website

Logo liên kết

Đăng nhập