Chuyên môn

Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi

PHÒNG GD&ĐT BA TRI                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH PHÚ NGÃI                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:  134/ KH-THPN                                         Phú Ngãi, ngày  26  tháng 9 năm 2016

 

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI

           Căn cứ công văn số: 921/ PGDĐT-GDTH ngày 24 tháng 8 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với cấp tiểu học;

          Căn cứ số: 95/ KH-THPN ngày 24 tháng 8 năm 2016 của trường tiểu học Phú Ngãi Kế hoạch năm học 2016-2017,

          Trường tiểu học Phú Ngãi xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2016-2017 như sau:

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

          -Nâng cao chất lượng học tập và giảng dạy của nhà trường, đáp ứng mục tiêu giáo dục học sinh giỏi các môn học theo chuẩn kiến thức và kỹ năng.

          II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

          1/Thuận lợi:

          -Được sự quan tâm chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

          -Có đầy đủ các công văn chỉ đạo.

          -GV trường đạt tỉ lệ 1,46.

          -HS thích thú say sưa trong học tập.

          -Nhà trường phối hợp tốt với phụ huynh trong việc giảng dạy giáo dục học sinh.

          2/ Khó khăn:

          -HS có năng khiếu các môn còn ít.

          -Một số phụ huynh chưa quan tâm đến năng khiếu của HS.

III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

          1/ Nội dung thời lượng chương trình:

          -Nhà trường áp dụng bồi dưỡng 1buổi/ tuần cho HS giỏi toán, tiếng Việt từ  khối 1đến khối 5.          

          -Ngoài ra, nhà trường tổ chức cho học sinh giỏi thi toán, tiếng Anh trên mạng hàng tuần. Cụ thể như sau:

Môn toán, tiếng Việt:

          +Khối 1, 2,3,4,5 : bồi dưỡng 1 buổi dạy ở buổi 2.

          Môn mĩ thuật: bồi dưỡng 1 buổi vào chiều thứ sáu.

          Môn tiếng Anh, toán:

          +Khối 1,2,3: 1 buổi chiều ngày thứ sáu.

          +Khối 4,5:  1 buổi sáng thứ bảy.

          2/ Phân công Cán bộ giáo viên bồi dưỡng:

TT

Họ và tên

Ghi chú

TT

Họ và tên

Ghi chú

1

Huỳnh Thị Mến

CNL 11

10

Nguyễn Thanh Toàn

CNL 41

2

Đào Thị Thúy Vân

CNL 12

11

Nguyễn Thị Lan

CNL 42

3

Hồ Thị Nẳm

CNL 13

12

Nguyễn Thị Chương

CNL 43

4

Võ Thị Tuyết Nhung

CNL 21

13

Phan Thị Bảy

CNL 51

5

Phùng Thị Phượng

CNL 22

14

Nguyễn Thị Huỳnh Trang

CNL 52

6

Nguyễn Thị Thu Cúc

CNL 23

15

Nguyễn Thị Mĩnh

CNL 53

7

Huỳnh Văn Thắng

CNL 31

16

Trần Thị Kiều Gương

Dạy Tin học

8

Trịnh Thị Loan Chiêu

CNL 32

17

Đào Thị Thúy Kiều

DạyMT

9

Lý Văn Sáu

CNL 33

18

Đặng Anh Huy

T Anh

 

 

 

 

 

 

3/ Thời gian thực hiện:

          -Môn toán, tiếng Việt bắt đầu từ ngày 7/9/2016.

          -Môn mĩ thuật bắt đầu từ ngày 14/9/2016.

         -Môn toán, tiếng Anh bắt đầu từ ngày 14/9/2016

IV.BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

          -Hiệu trưởng xây dựng Kế hoạch và triển khai Kế hoạch cho các khối và Cán bộ, giáo viên trực tiếp bồi dưỡng.

          -Cán bộ, giáo viên phụ đạo lên kế hoạch bồi dưỡng cụ thể cho từng môn và nộp cho BGH và trưởng khối để theo dõi.

          -Họp PHHS để phụ huynh cho con em đi học.

          -Có kế hoạch dự giờ ,thăm lớp thường xuyên đối với các lớp bồi dưỡng.

          -Tăng cường kiểm tra để nắm tình hình bồi dưỡng học sinh theo kế hoạch đề ra.

          -Tổ chức thi vòng trường môn tiếng Anh, môn toán trên mạng Internet; môn mĩ thuật( vẽ tranh) để chọn thi vòng huyện.

          *Trên là Kế hoạch bồi dưỡng của trường tiểu học Phú Ngãi. Trường sẽ tiến hành áp dụng đúng kế hoạch đã đề ra nhằm đưa chất lượng các khối nâng lên, thi vòng trường chọn thi vòng huyện đạt kết quả cao.

Nơi nhận:                                                                 HIỆU TRƯỞNG

-Tổ CM Phòng GD&ĐT;

-Lưu: VT;                                                               Nguyễn Văn Hưởng

Tìm kiếm

Video

Liên kết website

Logo liên kết

Đăng nhập