Hoạt động nhà trường

Kế hoạch vân động học sinh bỏ học trở lại lớp và hạn chế lưu ban- bỏ học

 PHÒNG GD&ĐT BA TRI                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH  PHÚ NGÃI                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                

Số:  112/ KH-THPN                                          Phú Ngãi, ngày 22 tháng 12 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

VẬN ĐỘNG HỌC SINH BỎ HỌC TRỞ LẠI LỚP

VÀ HẠN CHẾ  LƯU BAN - BỎ HỌC

 

 
 

 

 

             Thực hiện theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri về tăng cường công tác huy động học sinh, hạn chế bỏ học, nâng chất lượng công tác phổ cập giáo dục;

            Thực hiện hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2013 – 2014, hướng dẫn về việc huy động HS đến trường và hạn chế bỏ học của Phòng Giáo dục và Đào tạo Ba Tri.

            Trường Tiểu học Phú Ngãi xây dựng kế hoạch “Vận động học sinh bỏ học trở lại lớp và hạn chế tình trạng lưu ban-bỏ học” gồm những nội dung như sau:

 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

             Quán triệt quan điểm “Thực hiện vận động học sinh đến trường, lớp, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học là trách nhiệm của CB-GV-NV-HS-CMHS và các lực lượng xã hội” nhằm nâng cao tỉ lệ trẻ trong độ tuổi đi học, hiệu quả đào tạo và tạo mọi điều kiện để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

             - Nâng cao ý thức học tập trong nhân dân, cổ vũ phong trào toàn dân tham gia học tập, tiến tới mục tiêu xây dựng xã hội học tập, đề cao tinh thần hiếu học, gương vượt khó học  tập, gia đình quan tâm, chăm lo việc học tập của con em.

            - Giúp đỡ, động viên gia đình có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, vươn lên trong học tập.

II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG HỌC SINH VÀ HẠN CHẾ LƯU BAN-BỎ HỌC NĂM HOC 2012 – 2013:

            1. Kết quả thực hiện “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” năm học 2012 – 2013:

             - Huy động đầu năm được 490   học sinh. Riêng trẻ 6 tuổi vào học lớp Một  86/86 học sinh, tỉ lệ 100%.

             - Trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình 95/105 tỉ lệ 90,4%.

             - PCGDTH.ĐĐT: Đạt chuẩn ở mức độ 2.

             2. Thực trạng tình hình học sinh lưu ban-bỏ học năm học 2012 – 2013 :

              - Trong năm học qua cũng như các năm trước, trường không có học sinh bỏ học.

              -  Học sinh lưu ban cũng ít dần.

              3. Đánh giá chung :

               Đảng ủy, chính quyền và các ban ngành đoàn thể địa phương luôn quan tâm đến công tác huy động học sinh và hạn chế tình trạng học sinh bỏ học bằng nhiều giải pháp cụ thể và hiệu quả.

 III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC HUY ĐỘNG HỌC SINH VÀ HẠN CHẾ LƯU BAN- BỎ HỌC NĂM HỌC 2013 – 2014:

            1. Mục tiêu :

             a. Công tác huy động:

             - Huy động đầu năm 486 học sinh; trong đó tuyển mới  là 98 trẻ vào lớp 1.

             - Huy động hết trẻ 6 vào lớp Một 100%

             - Huy động mọi nguồn lực của cộng đồng chăm lo sự nghiệp giáo dục.

             b/ Duy trì sĩ số và hạn chế lưu ban - bỏ học:

             Trong năm học 2013-2014, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp nâng cao chất lượng  để hạ thấp tỷ lệ học sinh lưu ban - bỏ học, hạn chế số học sinh yếu kém; học sinh hoàn thành chương trình bậc tiểu học từng lúc được nâng lên, hiệu quả đào tạo trên 95%, đảm bảo không có học sinh bỏ học.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN :

             Tham mưu với các cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể, nhà trường, Hội khuyến học tăng cường công tác tuyên truyền nhằm làm cho các tầng lớp nhân dân nhận thức được trách nhiệm trong việc vận động trẻ trong độ tuổi đến trường tạo điều kiện cho con em đi học đến nơi đến chốn. Phải xem việc huy động học sinh đến trường, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của toàn dân.

             - Thực hiện nghiêm túc sự chỉ của UBND huyện và Phòng Giáo dục và Đào tạo.

             - Thực hiện tốt kế hoạch “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” của UBND huyện, của trường, đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch huy động học sinh đã cam kết với Phòng Giáo dục và Đào tạo.

             - Tổ chức phối hợp với các đoàn thể, Hội khuyến học tổ chức tốt “ Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” theo chỉ đạo của UBND huyện, lập danh sách các hộ gia đình có nguy cơ cho con em bỏ học giữa chừng báo cáo kịp thời về UBND xã chỉ đạo cho các bộ phận có liên quan phối hợp với nhà trường trong việc hạn chế tình trạng học sinh bỏ học.

            - Nhà trường thường xuyên quán triệt cho cán bộ, giáo viên về mục đích, ý nghĩa của việc huy động học sinh và hạn chế bỏ học; thực hiện nghiêm túc việc huy động học sinh và bỏ học của học sinh lớp mình.

            - Các đồng chí giáo viên cần tập trung nâng cao chất lượng dạy và học, tổ chức tốt việc phụ đạo học sinh yếu kém ngay sau khi khảo sát chất lượng đầu năm học, nếu vẫn còn yếu thì tiếp tục ôn tập rèn luyện trong năm học; khắc phục tình trạng chạy theo thành tích, thiếu trung thực trong đánh giá, thi cử, về việc tu sửa trường, lớp để tạo môi trường sư phạm, nề nếp trong nhà trường, làm cho học sinh yêu thích, gắn bó với nơi học tập.

            - Căn cứ kế hoạch của Ban chỉ đạo phổ cập xã và nhà trường, GVCN các lớp cần chủ động phối hợp các đoàn thể của xã trong công tác huy động và hạn chế học sinh bỏ học. Đồng thời thực hiện hồ sơ sổ sách đầy đủ theo đúng qui định.

          - Phối hợp với Hội khuyến học vận động giúp đỡ về vật chất, tinh thần để những gia đình khó khăn, có con em có nguy cơ bỏ học có điều kiện tiếp tục cho con em đi học.

         - Toàn thể CB-GV-NV phải quán triệt và nhận thức đầy đủ các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo các cấp về công tác vận đông học sinh bỏ học trở lại lớp và hạn chế học sinh lưu ban – bỏ học.

         - Phân công giáo viên Tổng phụ trách Đội thực hiện công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú: cổ động, biểu ngữ, phát loa …

         - Thường xuyên sửa chữa cơ sở vật chất trường lớp và tăng cường công tác quản lý, nhất là phải nâng cao chất lượng giáo dục.

          1. Đối với GVCN:

         - Tổ chức bàn giao chặt chẽ, cụ thể từng học sinh lớp dưới lên lớp trên.

         - Kiểm diện học sinh đầu giờ hàng buổi.

         - Hướng dẫn học sinh lập bảng tự nhận xét, đánh giá, tâm tư, sở thích.

         - Tổ chức đôi bạn học tập, truy bài 15 phút đầu giờ.

         - Tìm hiểu thật kỹ hoàn cảnh gia đình của từng học sinh.

         - Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, các ban ngành đoàn thể địa  phương.

        - Dạy học theo chuẩn kiến thức và hướng cá thể hóa.

          2. Đối với lãnh đạo trường:

         - Thống nhất tiêu chí và chỉ tiêu thi đua trong hội nghị CB-CC đầu năm học

        - Xây dựng kế hoạch phụ đạo học sinh yếu và tổ chức thực hiện theo kế hoạch.

        - Tăng cường công tác sửa chữa trường lớp, tạo cảnh quan sư phạm và môi trường thân thiện.

        - Phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; thi đua dạy tốt-học tốt

        - Thường xuyên dự giờ, thăm lớp đối với các tiết sinh hoạt lớp, các buổi sinh hoạt ngoài giờ lên lớp.

          3. Quy trình vận động:

       - Thực hiện nghiêm túc theo sự chỉ đạo của UBND huyện và PGD&ĐT.

        - Học sinh nghỉ học không phép hai ngày, GVCN liên hệ với GV phụ trách phổ cập và GV Tổng phụ trách Đội để đến nhà học sinh vận động và báo kết quả về Hiệu trưởng, nếu  các ngày sau HS không trở lại phải báo ngay cho Hiệu trưởng bằng biên bản vận động (theo mẫu).

       -  Học sinh nghỉ học không phép 3 ngày Hiệu trưởng phối hợp với tổ thường trực của xã vận động.

        Việc huy động học sinh đến trường, lớp, hạn chế tình trạng học sinh lưu ban, bỏ học nhằm phục vụ yêu cầu cấp bách trước mắt là hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; về lâu về dài là để nâng tỉ lệ trẻ trong độ tuổi đến trường và nâng cao hiệu quả đào tạo của đơn vị.

                                                                                                                                   

 

Nơi nhận:                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

 - PGD&ĐT;

 - UBND xã;

 - Ban chỉ đạo PCGD xã ;                                                                            

 - Lưu: VT.

                                                                                                          Nguyễn Văn Hưởng

Tìm kiếm

Video

Liên kết website

Logo liên kết

Đăng nhập