Thông báo

Kế hoạch biên chế sự nghiệp năm học 2017-2018

PHÒNG GD&ĐT BA TRI                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH PHÚ NGÃI                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Số: 09/ KH-THPN                                     Phú Ngãi, ngày 20 tháng 01 năm 2017

 

KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP NĂM 2017

( Năm học 2017-2018)

 

            Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/ TTLT-BGD&ĐT-BNV ngày 23/08/2006 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;

          Căn cứ vào quy mô phát triển trường lớp năm 2017 (Năm học 2017-2018);

          Trường tiểu học Phú Ngãi xây dựng kế hoạch biên chế sự nghiệp năm 2017-2018 như sau:

          Năm học 2017-2018:

          1/Hạng trường: 3

          2/Số lớp: 14, trong đó số lớp học 2 buổi trong ngày là: 14

          3/Số học sinh: 415

         4/Tổng biên chế theo quy định Thông tư 35/TTLT-BGDĐT-BNV: 27

                   Trong đó:

                             -BGH: 2

                             -Giáo viên: 20

                             -Văn thư: 0

                             -Kế toán: 1

                             -Y tế: 1.

                             -Thiết bị, thí nghiệm: 0

                             -Thư viện: 1

                             -TPT đội: 1

          5/Biên chế khác ngoài Thông tư 35/TTLT-BGDĐT- BNV: 0

                    -Giáo viên điều động sang Trung tâm học tập cộng đồng: 0

                    -Giáo viên làm công tác Phổ cập giáo dục: 1

                    -Giáo viên, nhân viên khác: 0

         6/Tổng biên chế hiện có: 28

          Đề nghị giao biên chế năm 2017: 27 biên chế theo quy định để trường dạy 10 buổi/ ngày( Hiện có 27).

         

Nơi nhận                                                        THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

-Tổ chức Phòng GD&ĐT;

-Lưu VT,

Tìm kiếm

Video

Liên kết website

Logo liên kết

Đăng nhập