Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

HIỆU TRƯỞNG

- Họ và tên: NGUYỄN THANH PHONG

- Năm sinh: 1972

- Quê quán: Vĩnh An-Ba Tri-Bến Tre

- Chỗ ở hiện tại: An Bình Tây-Ba Tri-Bến Tre

- Ngày vào ngành: 01/09/1990

- Ngày vào Đảng CSVN: ..../...../.....

- Công tác quản lý: Từ tháng ...... năm ....... đến nay

- Trình độ chuyên môn: Đại học tiểu học+ B Anh văn+ A tin học

- Trình độ chính trị: Trung cấp lý luận chính trị

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Họ và tên: Võ Thi Ngọc Mỹ

- Ngày tháng năm sinh: 13- 05- 1984

- Quê quán: xã An NgãiTây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

- Chỗ ở hiện tại: Phú Lễ-Ba Tri-Bến Tre

- Ngày vào ngành: 01-01-2009

- Ngày vào Đảng CSVN: 30 -7-2008

- Công tác quản lý: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến nay

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ + B1 Anh văn+ Trung cấp tin học

- Trình độ chính trị: Trung cấp  

 

 

Tìm kiếm

Video

Liên kết website

Logo liên kết

Đăng nhập